Zamówienie w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej

Kielce, dnia 09.05.2023 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej 50 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2023 Zamawiający: Dom Kultury "Białogon" ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce NIP: 9591982228 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprez masowych oraz ochrona mienia realizowana zgodnie  z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.  Termin realizacji:  03 -16.07.2023 r. Kryteria wyboru wykonawcy: oferty mogą składać firmy, które spełniają następujące kryteria: -posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, -dysponują kadrą pracowników o Czytaj dalej