Zapytanie cenowe

Kielce, dnia 09.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej 51 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2024

Zamawiający:

Dom Kultury „Białogon”
ul. Pańska 1A,
25-811 Kielce
NIP: 9591982228

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprez masowych oraz ochrona mienia realizowana zgodnie  z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.

 Termin realizacji:  15 -21.07.2024 r.

Kryteria wyboru wykonawcy:

oferty mogą składać firmy, które spełniają następujące kryteria:

-posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,

-dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony zgodnie z wymogami posiadanej koncesji,

– posiadają ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Kryteria oceny oferty:

 -najniższa cena (cena brutto za jedną godzinę pracy pracownika ochrony imprezy)

Miejsce i termin złożenia ofert:

-oferty należy składać do dnia 29.05.2024 r. osobiście w siedzibie Domu Kultury „Białogon” przy ul. Pańska 1 A w Kielce lub pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@dkbialogon.pl

Osoba uprawniona do kontaktu:

 Aneta Misiorek – tel. 41-345-27-37, 500 050 554

Sposób przygotowania oferty: w języku polskim, w formie pisemnej

zapytanie ofertowe-ochrona Festiwalu 2024

umowa ochrona festiwal 2024